059/260-295 vodoherc@teol.net
...

О нама

Водоводни систем Требиња постоји од 1903. год. Од маја 2005.год. предузеће је организовано у складу са Законом о јавним предузећима и послује као акционарско друштво.

Назив Предузећа је Јавно предузеће за комуналну хидротехнику „Водовод“ акционарско друштво Требиње. Скраћени назив Предузећа је Ј.П. „Водовод“ А.Д. Требиње. Сједиште Предузећа је Требиње, улица Луке Ћеловића-Требињца број 2.

в.д. Директор: Миодраг Батинић, дипл.инж. за произв. и менаџ.
Извршни директор: Бојан Вулић, дипл.грађ.инж.

Основна дјелатност предузећа је:
– призводња и испорука воде корисницима за пиће и остале потребе, водоводном мрежом до мјерног инструмента корисника укључујући и мјерни инструмент,
– пречишћавање и одвођење отпадних вода што обухвата сакупљање искоришћених вода од прикључка корисника на заједничку канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање на ППОВ,
– чишћење септичких јама,
– одржавање градске атмосферске канализације.

У судски регистар код субјекта уписа Ј.П.“Водовод“ А.Д. Требиње,дана 23.01.2012 године уписани су подаци о преносу својине у складу са Законом о преносу права својине на капитал Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,број:50/10), па је, структура акцијског капитала предузећа слиједећа:

– ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ 65%
– ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА 10%
– ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА 5%
– ЗИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА 4,69%
– ОСТАЛИ АКЦИОНАРИ 15,31%

Copyright © 2019